Klavír

Charakteristika odboru 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

Hra na klavíri je hlavný odbor štúdia odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý pripravuje žiakov tak, aby títo po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium klavírnej hry na vysokej škole. V oblasti technickej, musí žiak zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby sa vedel správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach.

Učivo sa vyberá so zreteľom na individualitu žiaka, jeho talentové predpoklady a technickú vyspelosť. Pre jednotlivé ročníky je určené minimum povinného učiva, ktoré obsahuje etudy technického zamerania a skladby rozdelené podľa štýlových období. U mimoriadne nadaných a technicky vyspelých žiakov sa môžu na štúdium použiť aj skladby určené pre vyšší ročník. Učivo môže zahŕňať aj skladby, ktoré sa v osnovách nenachádzajú, ale sú umelecky hodnotné a svojou technickou náročnosťou zodpovedajú príslušnému ročníku. Na konci každého ročníka vykonávajú žiaci praktickú skúšku z hry na klavíri pred komisiou zloženou z pedagógov klavírneho oddelenia. Účinkujú na interných a verejných koncertoch, ktorých hodnotenie komisiou je súčasťou koncoročnej komisionálnej skúšky. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci vykonávajú praktickú maturitnú skúšku, ktorá má preukázať ich umeleckú vyspelosť a schopnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu.

Žiaci pokračujú v súvislom vzdelávaní v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom, ktorý sa riadi organizačnými smernicami konzervatória a ktorým žiak nadobúda komplexné odborné vzdelanie a umeleckú spôsobilosť v danom odbore. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia hra na klavíri aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania hry na klavíri. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecky – interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Cieľom hlavného odboru štúdia v hre na klavíri je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi.

O nás

Klavírne oddelenie na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2, vzniklo ako jedno z prvých oddelení vtedajšej Hudobnej školy v roku 1951.

Výučbu hlavného odboru štúdia hry na klavíri zabezpečuje kolektív plne kvalifikovaných pedagógov s vysokoškolským vzdelaním príslušného typu. Kolektív pedagógov si kladie za cieľ pripravovať študentov na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysoké školy, zároveň u študentov budovať odbornosť ako budúcich pedagógov, komorných hráčov, korepetítorov.
Dôležitou súčasťou štúdia je získavanie pódiových skúseností na interných a na verejných koncertoch školy, na klavírnych seminároch, taktiež majú možnosť sólisticky vystúpiť so Štátnou filharmóniou Košice.

Počas štúdia sú študenti klavírneho odboru tiež účastníkmi majstrovských, interpretačných kurzov, ktoré sa dejú pod vedením renomovaných umelcov priamo na pôde školy. Študenti klavírneho oddelenia sú zapájaní do vytvárania a realizácie spoločných projektov oddelenia, čím nadobúdajú počas štúdia aj organizačné zručnosti v umeleckej oblasti.

V klavírnom odbore na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2 sa počas jeho mnohoročného pôsobenia vyprofilovalo veľké množstvo úspešných hudobníkov, ktorí aktívne pôsobia v profesionálnych umeleckých telesách a taktiež sú pedagogicky činnými na rôznych stupňoch umeleckých škôl, aj ako členovia súčasného pedagogického kolektívu klavírnom odboru Konzervatória.

Skip to content