Informácie o štúdiu

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje

  • úplné stredné odborné vzdelávanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
  • vyššie odborné vzdelávanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ – ISCED 3A,
1.- 4. ročník Konzervatória

Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania ukončeného maturitou a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

  1. súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória,
  2. na ďalšie univerzitné vzdelávanie,
  3. pre uplatnenie v praxi.

Výchovným a vzdelávacím zmyslom Konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/ – ISCED 5B,
5. a 6. ročník Konzervatória

Pokročilejšie vzdelávanie v 5. a 6. ročníku Konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.
Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 5B vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku Konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre trh práce, kvalifikáciu na trhu práce. Úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventkej skúšky Konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu Konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom absolventskom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom.
Je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku i v zahraničí. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí na konci 4. ročníka úspešne vykonať predpísanú maturitnú skúšku. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania.

Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Skip to content