Venujte 2%

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov

Občianske združenie vzniklo v roku 1991 ako právny subjekt, ktorý svoju činnosť rozvíja na základe partnerských vzťahov s Konzervatóriom Košice, Timonova 2. Združenie sa obracia na svojich priaznivcov s prosbou na poukázanie 2% dane z príjmu.

O aktivitách Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov sa môžete dozvedieť viac v charakteristike nižšie.

Stručná charakteristika účelu a doterajšej (periodickej) činnosti Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov

Občianske združenie Hudobná spoločnosť Hemerkovcov (HSH) už takmer dve desaťročia (registrácia 19. 12. 1991) obohacuje hudobný život mesta Košice viacerými svojimi aktivitami. HSH vznikla z iniciatívy košických umelcov a Júliusa Hemerku – vnuka významného košického skladateľa a regenschoriho Dómu sv. Alžbety Oldřicha Hemerku ako platforma pre výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu. Zakladajúcimi osobnosťami HSH boli už zosnulý Július Hemerka, hudobná historička Ing. Mária Potemrová, muzikologička, publicistka a pedagogička PhDr. Mgr. art. Júlia Bukovinská a hudobný skladateľ a pedagóg Mgr. art. Jozef Podprocký.

Prvým predsedom spoločnosti bol J. Hemerka. Po jeho smrti na tomto poste od roku 2000 dodnes pôsobí J. Podprocký. Správkyňou spoločnosti je od jej založenia J. Bukovinská, ktorá je v jednej osobe aj iniciátorkou, organizátorkou, dramaturgičkou i odborným garantom všetkých realizovaných podujatí. Dohľad nad financiami má takmer od založenia spoločnosti Mgr. art. Melánia Hermanová (tieto funkcie sa vykonávajú na báze dobrovoľnosti, bez nároku na finančnú odmenu).

V nadväznosti na vyššie uvedené ciele vydáva HSH odborné zborníkov pod názvom Kapitoly z dejín hudobnej kultúry Košíc, samostatné odborné publikácie (napr. Košické kvarteto, Ferdinand Šteller-Šteliar, Augustín Procházka, František Balún, Osobnosti hudobného života v Košiciach a iné) a notové materiály.

V roku 2001 HSH iniciovala vznik Festivalu súčasnej komornej hudby (0. a 1. ročník), ktorý sa v roku 2003 pretransformoval a v súčinnosti so Štátnou filharmóniou Košice premenoval na Festival súčasného umenia Košice (v súčasnosti Ars Nova Cassoviae). V rámci tohto festivalu je HSH odborným garantom doposiaľ piatich realizovaných muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou (v rokoch 2004, 2006, 2008, 2011 a 2013).

V roku 2008 sa uskutočnil na pôde košického konzervatória 1. ročník ďalšieho festivalu Hudobné rezonancie, ktorý HSH založila s cieľom podporiť skladateľov a interpretov regiónu, súčasnej slovenskej komornej tvorby a predovšetkým mladej umeleckej generácie (od základného, stredného i vysokého umeleckého školstva). HSH každoročne v jarnom období pri tomto projekte úzko spolupracuje s pedagógmi a študentmi košického konzervatória, z ktorých mnohí sa práve prostredníctvom aktivít spoločnosti zviditeľnili v súčasnom hudobnom živote.

V roku 2010 bola Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov udelená Cena primátora mesta Košice za zásluhy o výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu.

Košice 10.10. 2014

Skip to content