Akordeón

Charakteristika odboru 8229 Q 07 hra na akordeóne

Hlavný odbor štúdia hra na akordeóne v odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy vzdeláva žiakov na požadovanú úroveň, aby po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole.

V oblasti technickej, musí žiak zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby sa vedel správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Učivo sa vyberá so zreteľom na individualitu žiaka, jeho talentové predpoklady a technickú vyspelosť. Pre jednotlivé ročníky je určené minimum povinného učiva, ktoré obsahuje etudy technického zamerania a skladby rozdelené podľa štýlových období. U mimoriadne nadaných a technicky vyspelých žiakov sa môžu na štúdium použiť aj skladby určené pre vyšší ročník. Učivo môže zahŕňať aj skladby, ktoré sa v osnovách nenachádzajú, ale sú umelecky hodnotné a svojou technickou náročnosťou zodpovedajú príslušnému ročníku. Na konci každého ročníka vykonávajú žiaci praktickú skúšku z hry na nástroj pred komisiou zloženou z pedagógov akordeónového oddelenia. Účinkujú na interných a verejných koncertoch, ktorých hodnotenie komisiou je súčasťou koncoročnej komisionálnej skúšky. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci vykonávajú praktickú maturitnú skúšku, ktorá má preukázať ich umeleckú vyspelosť a schopnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu.

Žiaci pokračujú v súvislom vzdelávaní v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom, ktorý sa riadi organizačnými smernicami konzervatória a ktorým žiak nadobúda komplexné odborné vzdelanie a umeleckú spôsobilosť v danom odbore. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania hlavného odboru štúdia. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecky – interpretačné výkony, a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Cieľom hlavného odboru štúdia je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi.

Skip to content