Hra na klavíri

Hra na klavíri je predmet odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy žiakov Cieľom predmetu hra na klavíri je získať zručnosť v hre na klavíri v takom rozsahu, aby žiak bol schopný samostatne naštudovať hudobný materiál potrebný pre jeho umeleckú tvorbu. Žiak si počas štúdia osvojí teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné k štúdiu piesní a ansámblov. Výber literatúry je zameraný na všeobecne používanú inštruktívnu tvorbu pre začiatočníkov klavírnej hry a súčasne z muzikálového repertoáru, populárnej a folklórnej tvorby. Plán práce zohľadňuje didaktický postup a technickú náročnosť a je súčasne minimom prehranej látky. Mimoriadne talentovaní žiaci môžu danú látku zvládnuť v kratšom období a ďalej sa venovať hlbšiemu štúdiu muzikálových partov, so zreteľom na vyššiu technickú a výrazovú náročnosť. Nevyhnutným predpokladom pri študovaní repertoáru je každodenná niekoľkohodinová samostatná umelecká príprava pri nástroji. Bez nej je napredovanie vylúčené. Pri „cvičení“ idesystematické rozvíjanie schopností prstov a rúk, „zautomatizovanie“ pohybov. Táto činnosť musí byť v súlade s neustálou sluchovou kontrolou a koncentráciou. Nie je to len niekoľkohodinový každodenný „tréning“ hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri hľadaní adekvátneho hudobného obsahu. Ten musí spĺňať sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. Je to už oblasť tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov uvedeného odboru v predmete kladie veľký dôraz.

Skip to content