Dychové a bicie nástroje

Charakteristika odboru 8229 Q 05 hudba – hra na flaute, zobcovej flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, bicích nástrojoch

Hlavný odbor štúdia v odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy pripravuje žiakov na požadovanú úroveň, aby po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. V oblasti technickej, musí žiak zvládnuť všetky základné formy techniky – získať správne interpretačné návyky, ako aj rozvíjať hudobno-výrazové schopnosti tak, aby sa vedel správne orientovať vo všetkých štýlových oblastiach. Učivo sa vyberá so zreteľom na individualitu žiaka, jeho talentové predpoklady a technickú vyspelosť. Pre jednotlivé ročníky je určené minimum povinného učiva, ktoré obsahuje etudy technického zamerania a skladby rozdelené podľa štýlových období. U mimoriadne nadaných a technicky vyspelých žiakov sa môžu na štúdium použiť aj skladby určené pre vyšší ročník. Na konci každého ročníka vykonávajú žiaci praktickú skúšku z hry na nástroj pred komisiou zloženou z pedagógov oddelenia dychových a bicích nástrojov. Účinkujú na interných a verejných koncertoch, ktorých hodnotenie komisiou je súčasťou koncoročnej komisionálnej skúšky. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci vykonávajú praktickú maturitnú skúšku, ktorá má preukázať ich umeleckú vyspelosť a schopnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu.

Žiaci pokračujú v súvislom vzdelávaní v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom, ktorý sa riadi organizačnými smernicami konzervatória a ktorým žiak nadobúda komplexné odborné vzdelanie a umeleckú spôsobilosť v danom odbore. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania hlavného odboru štúdia. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecky – interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Cieľom hlavného odboru štúdia je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies.

Predmet – jazz a improvizácia

Vyučovanie predmetu jazz a improvizácia začalo na konzervatóriu v školskom roku 2015/2016 ako voliteľný predmet pre študentov, ktorí majú záujem naučiť sa niečo viac z oblasti jazzu, improvizácie a súčasnej pop/rock hudby.

Predmet sa vyučuje v tejto štruktúre:

Teoretické vyučovanie predmetov

  • Jazzová harmónia a kompozícia – základy harmónie, hudobných foriem a stýlov.
  • Jazzová sluchová analýza – rozvíjanie hudobného sluchu (počúvanie melódií a harmónií a ich následný zápis). Práca na polyrytmike.
  • Jazzová kompozícia – analýza jazzových štandardov a komponovanie vlastných skladieb.

Praktické vyučovanie predmetov – zabezpečuje Oddelenie dychových a bicích nástrojov

  • Pop band – ansámbel zameraný na pop/rock a modernú hudbu. Ide o teleso s rytmickou sekciou, sólistami, dychovou sekciou a spevákmi z HDU oddelenia.
  • Jazz band – je ansámbel zameraný na jazzové štandardné skladby „straight ahead“ obdobia a prácu na rozvoji interakcie a improvizácie.

Okrem vyučovacieho procesu a školských koncertov, sú študenti aktívni na mimoškolských neformálnych koncertoch, ktoré organizujú pedagógovia týchto predmetov: Ján Kopčák MA a BcA. Matúš Pavlík. Každý polrok tieto kapely navštevujú nahrávacie štúdio a vytvárajú nahrávky. Pre viac info o koncertoch týchto kapiel prosím sledujte Facebook stránku školy.

Predmet – hra na bicích nástrojoch

Štúdium je zamerané na výučbu hry na malý bubon, biciu súpravu, biciu zostavu, melodické bicie nástroje a tympány.

Všetci študenti triedy bicích nástrojov sú aktívne zapojení do komornej a súborovej hry, kde interpretujú skladby predovšetkým pre bicie nástroje.

 
Skip to content