Spev

Charakteristika odboru 8228 Q spev

Hlavný odbor štúdia spev je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorého cieľom je rozvíjať u žiaka správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Žiak sa stretáva s riešením problémov sprevádzajúcich štúdium spevu a učí sa zabrániť prípadným poškodeniam interpretačného aparátu. Hlavný odbor štúdia – spev sa študuje individuálne. Vyučovanie spevu je tiež procesom výchovným. Učiteľ spevu má v každodennom styku vlastným príkladom a zodpovedným prístupom k práci pôsobiť na žiaka a tak pomáhať v jeho výchove a formovaní umeleckej osobnosti. Základným predpokladom štúdia je kvalitný, zdravý a vývoja schopný hlas s hudobným talentom. Žiak pre štúdium spevu musí spĺňať hlasové a fyzické požiadavky, musí mať dostatočné pamäťové a vôľové schopnosti. Na konci každého ročníka vykonávajú žiaci praktickú skúšku pred komisiou zloženou z pedagógov speváckeho oddelenia. Účinkujú na interných a verejných koncertoch, ktorých hodnotenie komisiou je súčasťou koncoročnej komisionálnej skúšky. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci vykonávajú praktickú maturitnú skúšku, ktorá má preukázať ich umeleckú vyspelosť a schopnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu.

Žiaci pokračujú v súvislom vzdelávaní v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom, ktorý sa riadi organizačnými smernicami konzervatória a ktorým žiak nadobúda komplexné odborné vzdelanie a umeleckú spôsobilosť v danom odbore. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru štúdia hra na klavíri aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania spevu. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecky – interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Cieľom hlavného odboru štúdia spev je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Dokáže intonovať a tvoriť intonačne čistý part pod vedením dirigenta pracovať v speváckom zbore či v iných komorných zostavách.

Skip to content