Tanec

Charakteristika odboru 8227 Q tanec

Klasický tanec je hlavný odbor štúdia odboru tanec. V odbornej zložke vzdelávania sa študuje klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, charakterový tanec a tanec s partnerom.

Po absolvovaní šesťročného štúdia sú absolventi schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Cieľom hlavného odboru štúdia je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi.

Zakladateľmi tanečného oddelenia boli manželia Marilena a Andrej Halász.

Skip to content